Társasházakra vonatkozó vészhelyzeti rendelkezések meghosszabbítása

A koronavírus miatti veszélyhelyzetet meghosszabbították, így társasházi közgyűlések sem tarthatók márciusig, mely miatt a közös képviselet váltás sem kivitelezhető.

Ha a közös képviselő meghalt, vagy a COVID miatt kórházba került és nem tudja a feladatát ellátni, úgy az 502/2020. (XI.17.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján a feladatokat a Számvizsgáló Bizottság látja el. Ebben az esetben az őket megválasztó közgyűlési határozat alapján kell eljárni.

 

November 11-én lépett életbe a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 242. szám), ami “A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről” címmel jelent meg, ebben azonban nem voltak nevesítve a társasházak. Ezt a hiányt pótolta a november 16-án megjelent 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet (Magyar Közlöny 248. szám), mely már a társasházakra vonatkozóan is konkrét előírásokat tartalmaz:

10. § A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházak – a társasházakról szóló jogszabályoktól eltérően – az ezen alcímben foglaltak szerint működhetnek.

11. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tart közgyűlést. Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie.
(2) Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, ideértve azon tárgykörökben való döntést is, melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. Az írásbeli szavazás módjára a szervezeti-működési szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait – ideértve az eredmény megállapítását is – a közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke – a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül – írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni.
12. § A társasház működése körében, valamint az érintettek egymás közti viszonyaiban írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek (a továbbiakban együtt: nyilatkozat) minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható
a) a nyilatkozattevő személye,
b) a nyilatkozat tartalma,
c) a nyilatkozat megtételének időpontja és
d) a címzett személye.
13. § Az intézőbizottság abban az esetben is ellátja a feladatait, ha a feladatok ellátására képes tagok száma az eredetileg megválasztott taglétszámhoz képest – akár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben rögzített minimumlétszám alá – csökken.
14. § (1) A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot).
(2) A közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg.
(3) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig köteles a feladatait – változatlan díjazás mellett – ellátni.
((4) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a (3) bekezdésben foglaltakon kívüli okból szűnik meg, vagy a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.
5) A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell megválasztani.8. Záró rendelkezések
34. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (
2) A 35. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
35. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.
36. § (1) E rendeletet a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendelet eltérő előírásait a hatálybalépését megelőzően, de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők esetében is alkalmazni kell.
(3) E rendelet előírásait azon személyek esetében is alkalmazni kell, akik megbízatása, kinevezése, illetve választott tisztsége a veszélyhelyzet kihirdetését követően, de e rendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg, és e rendelet hatálybalépéséig e személyt vagy helyette más személyt nem bíztak meg, nem neveztek ki, illetve nem választottak meg.
dr. Bék Ágnes a TTOE elnöke megjegyezte, a fentiek röviden összefoglalva azt jelentik a gyakorlatban, hogy 2021. február 8-ig:
– nincs közgyűlés
– nem lehet a közös képviselőt leváltani, felmenteni
– nem lehet új közös képviselőt választani
– a közös képviselő mandátuma – ha felmentették akkor is – meghosszabbodik a 90 napon túli időre is
– elfogadható az e-mailben, sms-ben küldött nyilatkozat is
– írásbeli döntés hozható akkor is, ha azt az SZMSZ vagy egy régebbi közgyűlési határozat nem tette lehetővé
– DE: a törvényi rendelkezés szerint nem lehet közös képviselőt felmenteni és újat megválasztani, valamint előző évi elszámolást elfogadtatni írásbeli szavazással, mivel az kizárólag közgyűlési hatáskörbe tartozik
Forrás: https://tht.hu
Megosztás itt:

Spread the word. Share this post!

About the Author: thazadmin

Aláírás: [center][b]Barkóczi Zoltán[/b]
P.Color Kft.
[i] ügyvezetõ[/i][/center]
Web oldal: P.Color Társasház

error: Védett tartalom !!