Kötelező nyilvántartásba vétel

2010. május 12-ig a társasházkezelőknek az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendeletben foglaltak alapján be kell jelentkezniük a körzetközponti szerint jegyzőnél az alábbiak szerint:

1. § (1) Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet (a továbbiakban: szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői szakmai képesítéssel.

(2) Szolgáltatási tevékenységet az folytathat továbbá,

a) aki a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a tevékenységtől eltiltó bírói ítélet alatt,

b) aki köztartozásmentes adózó, valamint

c) e rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette.

(3) Szolgáltatási tevékenységet az a köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – rendelkezik az (1)-(2) bekezdésben foglalt, valamint e rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételekkel.

2. § (1) A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának (oklevelének) számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,

b) a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja alapján jogosult,

c) a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,

d) a hatósággal való kapcsolattartás módját.

(2) A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében az 1. §-ban foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

a) a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,

b) a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

c) az eljárási illeték megfizetésének igazolása,

d) egyéni vállalkozó munkáltató esetén – ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult – egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,

e) ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet – ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult – három hónapnál nem régebbi cégkivonat.

Megosztás itt:
error: Védett tartalom !!