Társasházkezelés-Könyvelés-Szoftverfejlesztés-Webes megjelenés-Rendszerfelügyelet

49. §

(1) Nem lehet közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja (a továbbiakban együtt:
tisztségviselő), és nem láthat el társasház-kezelői, ingatlankezelői tevékenységet:

(5) c)
a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül nem
kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.

IV/A. Fejezet
A TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA

55/A. §

(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség
ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi
hatóság – az erre irányuló kérelme alapján – az ingatlan-nyilvántartásba – a társasház törzslapra –
feljegyezte.
(1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó
tisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével megvalósuljon a
társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt törvényességi
felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség jogait és kötelezettségeit
érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.

55/B. §

a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének
(1) A tisztség keletkezésének ténye tartalmazza
aa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,
ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét, székhelyét,
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
ac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a tisztségviselő a közösség
ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét, valamint
ad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint ha a természetes
személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét,
b) a társasházközösség nevét.
(2) A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok
szerinti beszámolót benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz. A beszámoló benyújtásának tényét az ingatlanügyi
hatóság a társasház törzslapra feljegyzi.

55/C. §

A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett honlapon – bárki
számára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva – közzéteszi a társasházi tisztségviselők e fejezetben
meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint a társasház
közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.

55/D. §

A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel és az
adatváltozás bejelentésével kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.

64/A. §

A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség
ügyintézését ellátó tevékenységet 2019. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja,
ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.

65. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

1. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságot rendeletben kijelölje,
2. a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg,
3. a társasházi tisztségviselők nyilvántartásával kapcsolatosan a nyilvántartásba vétel, az adatváltozás
bejelentés és a beszámoló benyújtásának rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó
adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes eljárási
szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének tájékoztatási és adatszolgáltatási
kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.

Megosztás itt: